Potřebujeme vaši pomoc! Přečtěte si přesně kde, jak a co pro nás můžete fotit do občanskovědního projektu Na suchu.

Ať už jste zemědělec, vlastník zemědělské půdy, či náhodný kolemjdoucí, budeme rádi, když se zapojíte pořizováním fotek přímo v terénu v zemědělských oblastech.

Kategorie pozorování

1) Solitérní stromy
Ty jsou do zemědělské krajiny vysazovány s cílem zadržet více vláhy pro kulturní plodiny.

2) Plodiny vyskytující se na polích
Tato kategorie je dále rozčleněna na dva oddíly, uveďte, zda se jedná o monokulturu (všude kolem vás, tj. na celém poli se nachází pouze jedna plodina) nebo naopak kombinaci více plodin.

3) Biopásy a remízky
Biopásy jsou přibližně 6 až 12 metrů široké pásy na okrajích nebo uvnitř pole, na kterých jsou pěstovány jiné rostliny než na ostatní ploše pole. Jejich plocha se nikdy nesklízí, přispívají biodiverzitě a jsou také jedním z protierozních opatření. Remízkem se myslí menší plocha v rámci pole, na které jsou vysazeny zejména dřeviny. Mají blahodárný dopad na okolní krajinu. Fungují jako větrolamy, snižují vodní i větrnou erozi, jsou zdrojem potravy a živin, proto přispívají k biodiverzitě, napomáhají k zadržování vody na poli a zároveň zabraňují smývání živin do vodních toků a podzemních vod.

4) Obnovování polních cest
V důsledku intenzifikace zemědělství polní cesty ze zemědělské krajiny téměř vymyzely, což má paradoxně dopad i na člověka a jeho hospodaření na těchto plochách. Vlastníci půd a zemědělci tím ztratili přístup k některým zemědělským plochám a přišli tak o možnost hospodařit na těchto pozemcích. Cesty slouží také jako spojnice mezi nezemědělskými plochami, jako je třeba vesnice a les nebo rybník. Polní cesty však mají obrovský přínos i pro zemědělskou krajinu. Slouží jako valy chránící pole před vodní erozí. Díky vysazování keřů a dřevin podél cest se snižují dopady větrné eroze a je podporována retence vody v krajině.

5) Budování tůněk a míst, která by mohla sloužit k zadržování vody v zemědělské krajině
Jedná se například o svejly, tedy jakési příkopy zadržující dešťovou vodu. Cílem svejlů je zabránit jejímu stékání po povrchu do údolí a zajistit vsáknutí do půdy.

6) Výsadba ovocných stromů v polích na principu agrolesnictví
Jedná se o způsob hospodaření na zemědělské (či lesní) půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově.

A jak na to?

Při pořizování a vkládání fotek do projektu postupujte prosím následovně:

1) Vždy pořiďte alespoň dvě fotky daného prvku, a to zblízka (aby bylo možné druh určit) a s odstupem (pokud to okolnosti umožňují).

  • Solitérní strom vyfoťte s přibližně 10m odstupem, poté zblízka vyfoťte jeho detail (nejlépe listu či květu).
  • Plodiny vyskytující se na polích vyfoťte v kontextu celé plochy pole, poté vyfoťte detailní obrázek jedné rostliny.
  • Biopásy a remízky vyfoťte v celém kontextu tak, aby byla vidět jejich celá rozloha, poté vyfoťte zblízka dominantní druh, který na vyfocené ploše převládá.
  • Stromy vysazované v polích na principu agrolesnictví vyfoťte v kontextu celé plochy pole, poté vyfoťte detailní obrázek jednoho stromu.

2) Uveďte či nechte systémem vyplnit druh/rod rostliny, kterou jste zaznamenali (tento krok není nezbytný, můžete nechat identifikaci na nás).

3) U plodin uveďte, zda se jedná o monokulturu či kombinaci plodin.

4) Přidejte svá pozorování do projektu Na suchu a vyplňte atributy, které po vás aplikace bude chtít.

5) Uveďte, o kterou kategorii se jedná.

Poznámka: druh rostliny vám napomáhá určit sám program iNaturalist pomocí prvků umělé inteligence; datum, čas a pozice jsou vyplňovány automaticky, pokud máte na svém telefonu zapnuté zaznamenávání GPS pozice.

Těsíme se na vaše příspěvky!